OK We use cookies to enhance your visit to our site and to bring you advertisements that might interest you. Read our Privacy and Cookies policies to find out more.

News Bulgaria & Macedonia

Според повечето зъболекари в Обединеното кралство CAD /CAM технологиите играят голяма роля в денталната медицина. (Изображение: Daniel Zimmermann, DTI)
0 Comments Mar 16, 2017 | News Bulgaria & Macedonia

Британските зъболекари нямат достатъчно средства и умения за работа с CAD/CAM

Post a comment by Dental Tribune International

Компютърно подпомаганите технологии се развиват изключително бързо, за да отговорят на нуждите на пациентите и денталните лекари. Въпреки това доскоро не разполагахме с официална информация за употребата на CAD/CAM технологиите сред зъболекарите във Великобритания. Ето защо неотдавна беше проведено открито пазарно проучване, което да определи до каква степен CAD/CAM е инфилтрирала денталните практики в Обединеното кралство и да изследва връзката между различните демографски фактори и употребата (или липсата й) на тази технология.

В анкетата са взели участие 1031 британски зъболекари. Целта на въпросника е била да получи информация за ползването, материалите, възприеманите ползи, пречките пред достъпа и недостатъците на CAD/CAM денталната медицина. При анализа на отговорите е отчетено и влиянието на демографските променливи като държавата, в която денталният специалист работи, неговият опит, ниво на обучение и практика (държавна/NHS или частна клиника).

От 385-те дентални лекари, отговорили на въпросите, повечето съобщили, че не използват CAD/CAM. Основните пречки за това са първоначалните разходи (особено при NHS) и липсата на осезаеми предимства пред конвенционалните методи. Зъболекарите, работещи в частни кабинети, и най-вече тези с допълнително обучение в областта обаче са били най-склонни да възприемат дигиталните технологии в своята практика.

Въпреки това 52% от анкетираните съобщили, че се интересуват от включването на тази технология в работния процес в тяхната практика, особено с оглед на намаляването на разходите за пациентите (34%) и подобряването на качеството на услугите (69%). Тридесет и девет на сто от участниците в проучването споделили, че според тях CAD/CAM технологиите са довели до промяна в употребата на денталните материали и в частност до увеличение на използването на цирконий и литий.

„Търсенето на естетични и безметални възстановявания доведе до разработването на здрава керамика за денталната медицина, която може да бъде използвана само в комбинация с CAD/CAM технологиите“, обясниха авторите на изследването.

Една част от анкетираните (30%) изразили своите притеснения относно качеството на CAD/CAM възстановяванията, изработвани в кабинета. Освен това 27% не смятали, че тези възстановявания имат каквито и да било предимства пред конвенционалните методи на производство – особено зъболекарите със следдипломна квалификация по възстановителна дентална медицина и специалисти по протезиране.

Повечето дентални лекари, участвали в проучването, били или самоуки, или обучени от различни компании да използват CAD/CAM, като една трета от тях споделили, че полученото обучение е било недостатъчно. Тази констатация подчертава процеп в денталното образование и необходимостта от непрекъснато професионално развитие. Въпреки това по-голямата част от анкетираните (89%) изразили увереност, че CAD/CAM технологиите ще имат основна роля в бъдещето на денталната медицина.

Резултатите от изследването, озаглавено „Анкета сред британските лекари по дентална медицина относно употребата на CAD/CAM технологиите“, са публикувани онлайн на 18 ноември 2016 г. в British Dental Journal. Анкетата е проведена от учени от Денталния институт „Ийстман“ към Юнивърсити Колидж Лондон.

Related Content
Post a comment Print  |  Send to a friend
0 Comments
Join the Discussion
All comments are subject to approval before appearing. Submit Comment