OK We use cookies to enhance your visit to our site and to bring you advertisements that might interest you. Read our Privacy and Cookies policies to find out more.

News Serbia & Montenegro

0 Comments Jan 8, 2017 | News Serbia & Montenegro

Nove tehnologije za unapređenje dezinfekcije kanala korena zuba - 2.deo

Post a comment by Dr. Gianluca Plotino, Dr. Nicola M. Grande & Prof. Gianluca Gambarini, Italija

Glavni zadatak endodontske terapije je dezinfekcija celokupnog sistema kanala korena zuba, koja zahteva eliminaciju mikroorganizama i prevenciju ponovne infekcije tokom i nakon završenog endodontskog lečenja. Ovaj cilj je moguće ostvariti putem hemijskog i mehaničkog čišćenja tj. upotrebom mehaničkih sistema uz hemijska sredstva za irigaciju.

 

Sistemi za aktivaciju

 

Mehanička preparacija kanalskim instrumentima već sama, bez upotrebe irigansa, dovodi do redukcije broja mikroorganizama prisutnih u kanalima korena zuba i intrakanalno aplikovanih medikamenata13, ali ipak ne može da u potpunosti dovede do čišćenja kanalskog sistema.14 S druge strane, upotreba rastvora za irigaciju bez mehaničke preparacije ne može da dovede do značajnije redukcije broja intrakanalnih bakterija.15 Iz ovih navedenih razloga se današnja istraživanja baziraju na razvoju i ispitivanju sistema koji mogu da dovedu do što bolje dezinfekcije kanala korena zuba, koji se uglavnom baziraju na mehaničkoj aktivaciji endodontskih iriganasa, a najčešće se spominje NaOCl. Postoje različite tehnike i sistemi agitacije endodontskog irigansa,16 koji imaju manje ili više pozitivne rezultate.17

Tehnike manuelne agitacije
 
Najjednostavnija tehnika mehaničke aktivacije endodontskog irigansa je manuelna agitacija koja se može izvesti na različite načine. Najlakši način je vertikalno pomeranje kanalskog instrumenta u kanalu korena zuba. Ovo dovodi do penetracije irigansa do nedostupnih delova u kanalu i smanjuje prisustvo mehurića vazduha u kanalu,18 ali ne dovodi do poboljšanja čišćenja kanala.17 Druga slična tehnika je vertikalno pomeranje gutaperka poena celom dužinom preparisanog kanala korena u kojem se nalazi aplikovan irigans, međutim ni ova metoda ne dovodi do intrakanalnog čišćenja.9, 17 U slučaju rada sa ovom tehnikom preporučuje se izbor koničnog gutaperka poena odgovarajuće veličine(preporučuje se veća koničnost od 0.02).9 Upotreba endodontskih četkica i posebnih endodontskih igala za irigaciju koje na površini imaju dlačice je takođe jedna od tehnika koja se koristi za agitaciju irigansa unutar kanala korena. Za ovu tehniku je dokazano da pomaže u uklanjanju razmaznog sloja sa zidova kanala korena zuba i zato se preporučuje za irigaciju sa EDTA.


Mašinski asistirani sistemi za agitaciju


Razvojem manuelnih sistema za agitaciju došlo se do ideje o rotirajućim instrumentima koji malom brzinom rotiraju i pune kanal korena sa irigansom. To su zapravo rotirajuće četkice koje su toliko velike da ne mogu da se aplikuju blizu vrha kanala korena, nego se aplikuju samo u kruničnoj i srednjoj trećini kanala. Pored četkica postoje i plastične turpije glatke površine i povećane koničnosti ili imaju na površini lateralne plastične. Naučna istraživanja ovih sistema dala su kontradiktorne rezultate i rezultati su bolje pri običnoj irigaciji pomoću šrpica sa iglom nego primenom specijalnih turpija za irigaciju.16

Kontinuirana irigacija tokom preparacije kanala korena zuba


Nedavno se na tržištu pojaviopotpuno nov sistem za endodontsku preparaciju gde se upotrebljava poseban instrument koji ima abrazivnu površinu koja proširuje kanal trenjem praveći vibrirajuće pokrete, a istovremeno kroz taj instrument se aplikuje irigans u kanal. Ovaj sistem se pokazao kao veoma delotvoran, posebno kod kanala korena sa „komplikovanom“ anatomijom kao što su istmusi, ovalni kanali ili kanali C oblika.19 Zbog ograničene sečivne moći instrumenta ovaj sistem je u nekim slučajevima nedovoljan za efikasno širenje kanala korena, ali se preporučuje kao dodatni sistem kojim se poboljšava čišćenje sistema kanala korena zuba na kraju.20 Koncept kontinuirane irigacije se razvio kao nastavak upotrebe instrumenata za zvučnu i ultrazvučnu preparaciju kojima se istovremeno vršila preparacija kanala uz aplikaciju irigansa, a koji su prestali da se koriste zbog toga što je njihov učinak u mehaničkoj preparaciji bio veoma loš.


Akustična aktivacija


Akustična aktivacija predstavlja efektivan metod za dezinfekciju kanala korena zuba. Najsavremeniji sistemi koriste glatke plastične nastavke različitih veličina koji se aktiviraju akustičnom frekvencijom kolenjaka. Upotrebom ovog siustema se uspešno čiste kanali korena, uspešno se uklanja razmazni sloj i omogučava da se priliko punjenja kanala bolje napuni veći broj lateralnih kanala. 17 Nedavno je predstavljena i nova tehnika kod koje se upotrebljava igla sa akustičnom vibracijom koja omogućava da se istovremeno i aplikuje i aktivira irigans u kanalu. Akustična aktivacija se razlikuje od ultrazvučne jer radi na nićim frekvencijama (1-6 kHz), i zato je manje uspešna u uklanjanju debrisa od ultrazvučnog sistema. 17, 21, 22

Apikalna irigacija po sistemu negativnog pritiska

Irigans mora da bude u direktnom kontaktu sa mikroorganizmima u kanalu korena zuba da bi imao efekta i zato je veoma važno da se omogući da dopre u ceo sistem kanala, naročito u apikalnu trećinu. Jedan od načina za postizanje ovoga je upotreba sistema koji apikalno na principu negativnog pritiska istovremeno i aplikuje i uklanja irigans. Ovi sistemi se sastoje od velikih makro-kanila za kruničnu i srednju trećinu i malih mikrokanila za apikalnu trećinu, a te kanile su konektovane sa iglom za irigaciju i vezane su na sistem za aspiraciju koji je integralni deo stomatološkog radnog mesta. Tokom irigacije se preko nastavka koji je povezan sa kanilom aplikuje irigans u komoru pulpe bez opasnosti od prelaska preko vrha kanala u periapeks jer mikrokanila koja se nalazi u kanalu preko sistema za aspiraciju za koji je vezana evakuiše višak tečnosti preko svojih rupica za sukciju. Ovaj sistem omogućava konstantno i kontinuirano doticanje novih količina irigansa u apikalnu trećinu24 bez opasnosti od periapikalnog izlivanja23 i jako dobro uklanja debris u apikalnoj trećini25, kao i u teže pristupačnim delovima kanala korena zuba26 . Rezultati primene ovog sistema su u većini slučajevima slični sa rezultatima primene tehnika ultrazvučne aktivacije.27–29 Iz kliničke perspektive gledano, sistem apikalne irigacije po sistemu negativnog pritiska mogao bi uspešno da se integriše sa tehnikom ultrazvučne irigacije jer ova dva sistema deluju na bai različitih mehanizama i zato bi mogli da deluju sinergično radi ostvarenja čistijih kanala korena zuba, naročito u apikalnoj trećini i u delovima koji se najmanje dostupni i zato se najteže čiste.


Laserska aktivacija


Interakcija između lasera i irigansa u kanalu korena zub je novo polje istraživanja naučnika koji se bave endodontskom dezinfekcijom. Ovaj koncept se bazira na laserski aktiviranoj irigaciji (LAI) i fotonski iniciranom fotoakustičnom strujanju (Photoninitiated photoacoustic streaming PIPS).30 Mehanizam ove interakcije je zasnovan na tome da NaOCl apsorbuje lasersko svetlo što dovodi do isparavanja irigansa i stvaranja mehurića od isparenja i dolazi do njihove ekspanzije i implozije sa sekundarnim efektima kavitacije. PIPS tehnika se bazira na tome da Er:YAG laser kreira fotoakustične šok talase u irigansu aplikovanom u kanal korena zuba. Kada se aktivira u ograničenoj zapremini tečnosti NaOCl apsorbuje lasersko svetlo i to u kombinaciji sa snažnim talasom veoma kratkog (50μs) dovodi do fotomehaničkog fenomena.30 Naučno istraživanje je pokazalo da ne postoji značajna razlika u smanjenju broja bakterija kod primene laserski aktiviranog NaOCl u odnosu na primenu neaktiviranog irigansa. 31 Drugo naučno istraživanje bavilo se mogućnošću uklanjanja bakterijskog biofilma napravljenog in vitro na kanalima zuba pomoću laserski aktivirane irigacije32 o tim istraživanjem je dokazano da ne može potpuno da se ukloni biofilm u apikalnoj trećini kanala korena zuba, kao ni iz inficiranih dentinskih tubula. Dokazano je, međutim, da je laserskom aktivacijom irigansa povećan broj uzoraka sa negativnim nalazom prisustva bakterija i da je smanjen broj bakterija u apikalnoj trećini i ti rezultati su obećavajući u smislu daljeg razvoja ove tehnike.33
 

Napomena: Literatura dostupna kod izdavača

 

Post a comment Print  |  Send to a friend
0 Comments
Join the Discussion
All comments are subject to approval before appearing. Submit Comment